ค่านิยมของเรา – 12 หลักการที่ดิลมายึดถือและปฏิบัติ